نگاهی به مبادی و مبانی تحلیل سیره نبوی
38 بازدید
نقش: جمع آوری کننده
شابک: 964-8523-32-0
سال نشر: 1383
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
... پیرامون راهکارهای تحلیلی سیره نبوی بایستی به جای تأکید و تمرکز بر نقل های تاریخ و آموزه های صِرف آن، به «تحلیلی تاریخی» روی آورد تا از پیامد آن بتوان به ژرفای پرگستره «سیره نبوی» دست یازید و بدین سان با نظر به خاستگاه «تاریخ تحلیلی» بتوان در حدّ توان بر دشواری های «تحلیلی تاریخی» چیره شد. این دشواری ها عبارتند از: داوری های مشکل تاریخی، کمبود و کاستی متون تحلیلی و مشخصاً کیفیت تحلیل امور و حیانی؛ که از ضرورت و پی جویی نشان گرفتن شالوده های و بنیان هایی که بتوان از آنها در تحلیل راستین «سیره نبوی» وسود جست، پرده بر می دارد. نمایاندن چنین شالوده هایی بخش پایانی کتاب را در برگرفته و به مواردی چون همراهی نقل ونقد، نقل و تحلیل، حکمت یابی معقول، ارتباط و پیوستگی رویدادها، ومنبع دهی به قرآن اشاره شده است. درنهایت کتاب، با معرفی کوتاهی از ساختار روش «تحلیل جامع نگر» و نیز ارائه یک نتیجه گیری کلی به پایان می رسد...