تحلیلی پیرامون نظام تعلیم و تربیت
36 بازدید
ناشر: دبیرخانه ستادنهضت تولیدعلم وکرسی های نظریه پردازی
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-04-1095-0
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
مقالة " نظام تعلیم وتربیّت " به یکی از مهم ترین مسایل مطرح در حوزة علوم تربیّتی می پردازد و ازاین جهت قابل توجه و دارای اهمیت است. مضافاً اینکه توسط یکی از استادان مسلّم این رشته نگاشته شده که علاوه بر آشنایی با مباحث نوین تعلیم و تربیّت، دارای پژوهش های فراوانی در دایرة تعلیم و تربیّت اسلامی می باشد و این امر نیز برحساسیّت موضوعی مقاله افزوده است. چندی است موضوع "نظام تعلیم و تربیّت" در قلمرو علوم تربیّتی عنوان شده و روشن کردن زوایای گوناگون آن می تواند پرده از بسیاری چالش ها بگشاید و راه را برای تحقیق های هدفمند بعدی فراهم سازد. از این رو نمی توان از کنار نوشته ها و مقالاتی که در صدد نظر سیستمی به این مجموعه هستند به سادگی گذشت. اگر چه مجموع کتب یا مقالاتی که به این مهم پرداخته اند بسیار کم و نادر است، ولی نباید از یاد برد که برای تحقّق تعلیم و تربیّت اسلامی در حوزة عمل و اجراء ونیز دستیابی به چارچوب های نظری و فکری آن، راهی پیش روی متفکران وجود ندارد جز آن که این موضوع را از منظر " نظام تعلیم و تربیّت اسلامي" بنگرند تا به این وسیله راه وصول به عناصر و اجزاء سازنده و همچنین تحلیل مؤلفه های آن در یک ربط نظام مند و سیستماتیک فراهم گردد.