زمزمه عاشقی
38 بازدید
ناشر: دبیرخانه ستادنهضت تولیدعلم وکرسی های نظدیه پردازی
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-04-1366-1
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
زمزمة عاشقی برپایه سه نهادگاه : " انسان "، " زبان " و" عرفان " استوار شده است و از شکوه ادبیات عارفانة انسان پرده بر می دارد. این نوشتار سخن از جلوه های ادبیات عارفانه دارد ؛ ادبیاتی که ریشه و جوهرة زبان آن را باید در زمزمه های عاشقانه ای دانست که پرده از نامة نیاز انسان برداشته و راستی و درستیِ نامِ ناز را جلوه گراند. و این ره یافت همیشگی تنها در راستای فریاد فراق و دردِ اشتیاق هزارینة بشری قابل توصیف نیست که سرچشمه آن را بایستی در هستیِ هویّتِ الهی انسان جستجو کرد زیرا خاستگاه پایداری انسان تنها در پی جویی نور حقیقی حقّ است. کتاب ، پس از پیش زمینه و مقدمه ای پیرامون همین هویّت الُوهی و خلافتی انسان ، به رمز نیازمندی در وجهِ کالبد طبیعی و فلسفه فراق و ندای ناله و اشتیاق انسان اشاره دارد چرا که طبیعت ، تاب دوری از حقیقت را ندارد. بدین سان نگارنده از توجه به کیفیت طلبِ انسانی ، به مسأله وجود عشق می رسد و اینجاست که ادبیات عارفانه با رازهای جاودانه سَر می زند. پس ، انسان با زبان عارفانه خود ، اعلام نیاز و طلب و بازگشت به حقیقت اُلوهی خود می کند و با این زبان ، بدنبال راهی برای پاسخ به آن ندای درونی است. اما هرچه این ادبیات پُر شورتر ، ولی نمی توان از آن حقیقت درونی و عشق بی مرز روحانی ، پرده برداری کند و لذا تنها به ترجمان ظاهری آن بسنده می شود. اینجاست که هر که صیقلی تر ، کلامش نیز شفاف تر و دلنشین تر خواهد بود و اگر در این وادی نیز ؛ کلمه و کلام ، رمز آمیز و معجز آفرین می شود از این رو است که کلمه ، نشانِ آبِ حیات و تابش آئینه حقیقت است. کتاب در پایان نتیجه می گیرد که در دنیای عارفانة عارفان ، زبانی به نشانِ نازِ حق نزدیکتر است که جلوة نیاز و تشنگی آن نیز بیشتر باشد و سازی و کلامی شیرین تر است که از شور دلنشین الهی برخاسته باشد. .. و این ، همة رمز و راز زمزمة عاشقی است