عشق در سه نگاه
35 بازدید
ناشر: دفتر نشر معارف
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-531-108-5
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
"بسم الله الرحمن الرحیم" محور اصلی این نوشتار ، تحلیل عرفانی و ادبی موضوع عشق با نظری برآموزه های کتاب مثنوی معنوی مولاناست . نویسنده براساس یک ساختار منطقی خاص و الگوی نظری ویژه پیرامون مفهوم "عشق" و " عشق الهی"، به جستجوی پاره ای از این آموزه ها می پردازد . و نیز به جهت یکدستی این دستاوردهای نغز با آبشخور کلام نابِ وحی ، در حدّ امکان و توانِ بار کتاب ، به برخی از منابع و پایه ها نیز نظر داشته است ؛ تا به این طریق ، فرع را به اصل خود باز گرداند چه اینکه : ... مثنویِ معنـویِ مـولـوی هست قرآنی به لفظ پهلوی...1 تحلیل مفهوم " عشق" بدون نگریستن به "انسان " و آن نیز ، بدون نظر به " خدایِ انسان آفرین"، نمی تواند " حقیقت عشق"، "هویّت اصیل انسان " و هر آینه ،" حکمت عشق الهی " را بنماید . واز این رو بررسی و نظر به هر یک از این سه ضلعِ وابسته ، بدون توجه به دیگری ؛ یا مفهوم عشق را محدود به دامنه های زمینی آن کرده، و یا انسان را موجودی خشک و منجمد ، و یا اینکه نمی تواند بشر را تا دروازة زیبای عشق الهی رهنمون گردد.