بحثی اجمالی پیرامون تحلیل نظام های اقتصادی
45 بازدید
محل نشر: مجلة علمی – پژوهشی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز دوره سوم شماره اول و دوم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی