سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
ادامه دارد 
منطق،- تفسیر قرآن و نهج البل  
تدریس 
حوزه های علمیه  
مدرس 
 
ادامه دارد 
اصول فقه، کلام و عقاید،فقه، 
همکاری 
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه 
دبیر و عضو شورای پژوهشی 
1373/01/01 
1375/01/01 
دبیر  
همکاری 
مؤسسه تحقیقاتی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی حوزه علمیه قم 
عضو هیئت علمی و محقق  
1361/02/01 
1375/02/30 
عضو هیئت علمی و محقق  
همکاری 
گروه تخصصی اولین سمینار آموزش عالی در ایران 
عضو 
1374/08/02 
1376/08/03 
عضو 
همکاری 
کمیسیون پی گیری اصول سیاست فرهنگی شورای فرهنگ عمومی استان کر 
عضو 
1378/01/01 
1380/01/01 
عضو 
همکاری 
انجمن معارف اسلامی ایران 
عضو 
1380/08/02 
ادامه دارد 
عضو 
همکاری 
گروه علوم تربیتی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی وزارت ع 
عضو 
1380/02/01 
ادامه دارد 
عضو 
همکاری 
انجمن ادبی دفاع مقدس 
عضو 
1382/01/02 
ادامه دارد 
عضو 
همکاری 
هیئت علمی تمام وقت گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 
عضو  
1382/02/01 
1385/02/01 
عضو  
همکاری 
شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان 
عضو 
1383/01/01 
ادامه دارد 
عضو 
همکاری 
شورای مرکزی مؤسسه پژوهشی و مطالعاتی فلسطین 
عضو  
1383/02/01 
1385/02/01 
عضو  
همکاری 
شورای علمی و اجرایی ستاد نهضت تولید علم و کرسی های نظریه پرد 
عضو 
1383/01/01 
ادامه دارد 
عضو 
همکاری 
شورای پژوهشی دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی کرمان 
عضو 
1384/08/02 
1386/08/02 
عضو 
همکاری 
هیئت علمی تمام وقت گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید ب 
عضو 
1386/08/02 
ادامه دارد 
عضو 
همکاری 
همایش تولید علم و جنبش نرم افزاری در حوزة معارف اسلامی 
دبیر علمی  
1385/08/02 
1386/08/02 
دبیر علمی  
همکاری 
کمیته داوری علمی همایش ملی بحران هویت و توسعه با همکاری  
عضو 
1386/08/02 
 
عضو 
همکاری 
کمیته علمی همایش منطقه ای وحدت در تفکر اندیشمندان اسلامی، دا 
عضو 
1386/08/02 
 
عضو 
همکاری 
کمیته برگزاری کرسی های نظریه پردازی منطقه 7 دانشگاه آزاد اسل 
عضو 
1386/02/01 
ادامه دارد 
عضو 
همکاری 
هیئت تحریریه فصلنامه علمی ترویجی دانشگاه اسلامی 
عضو 
1386/01/01 
 
عضو 
همکاری 
کمیته ناظر بر نشر یات دانشگاهی منطقه 7 دانشگاه آزاد اسلامی 
عضو 
1387/08/02 
ادامه دارد 
عضو 
همکاری 
نامه های فلسفه و حکمت مجله علمی ترویجی پژوهش های اسلامی دا 
سردبیر  
1387/01/01 
ادامه دارد 
سردبیر  
همکاری 
دانشگاه شهید باهنر 
عضو شورای  
1387/01/01 
ادامه دارد 
عضو شورای  
همکاری 
گروه پژوهشی ادیان و مذاهب اسلامی پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایر 
عضو  
1387/01/01 
ادامه دارد 
عضو  
همکاری 
کمیته علمی همایش منطقه ای نگاهی به تفاسیر نوین قرآن کریم، دا 
عضو 
1387/12/01 
 
عضو 
همکاری 
هیئت تحریریه مجله زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی کر 
عضو 
1387/01/01 
ادامه دارد 
عضو 
همکاری 
همایش ملی فرهنگ اسلام و ایران؛ کرمان 
رئیس  
1387/01/01 
1388/01/01 
رئیس  
همکاری 
انجمن اسلامی دبیرستان سلمان فارسی شیراز 
رئیس 
1359/01/02 
1360/01/02 
رئیس 
تدریس 
تدریس در حوزه علمیه 
مدرس 
 
ادامه دارد 
1- فلسفه ،فلسفه منطق